Financování pro společenství vlastníků a bytová družstva

 A. Výhodné finanční podmínky pro naše klienty

 • STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. s ohledem na finanční možnosti investora nabízí možnou dohodu vstřícných platebních podmínek např. formou prodloužení lhůty splatnosti faktur event. splátkový kalendář.
 • Pro privatizované domy v městě Brně nabízíme možnost financování, kdy nebude nutné vyřizovat překlenovací úvěr na částku v úhrnu vrácených prostředků od MMB, čímž investor dosáhne úsporu nákladů ve výši úroků z krátkodobého úvěru vč. dalších poplatků za zřízení a vedení úvěrového účtu.
 • Nabízíme pro investora zajištění financování regenerace tzv. „na míru" na podkladě osobního jednání se střediskem zakázky staveb.

B. Program Nová Zelená úsporám

Program Nová Zelená úsporám byl spuštěn na základě 1. výzvy dne 15.5.2015, ukončení je plánováno na 31.10.2015, alokace finančních prostředků: 500 000 000 Kč. Výše dotace je max. 20% způsobilých výdajů. Tento program platípouze pro vlastníky bytových domů na území hl. m. Prahy.

C. Program Panel 2013+

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

 • Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75%.
 • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
 • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru.

D. Integrovaný regionální operační program - IROP

Integrovaný regionální operační program je již Evropskou komisí schválený program pro zájemce o dotaci z Evropské unie v letech 2014 – 2020. Podle harmonogramu vyhlášení jednotlivých výzev vydaného 30.6.2015 by 1. Výzva v IROPu měla být vyhlášená v prosinci 2015, příjem žádostí by měl být zahájen v březnu 2016 a ukončení příjmu v červnu 2016. Alokovaná částka je 1.500 mil. Kč.

Podporované aktivity:
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, podpora zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé voda a podpora šetrných ekologických zdrojů

Území:
Celá ČR mimo hl. m. Prahy

Příjemci podpory:
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se 4 a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících.

E. Program Úspory v bytových domech - úvěr s 10% dotací (Česká spořitelna)

Program je určen Bytovým družstvům a Společenství vlastníků jednotek. Jedná se o investiční úvěr na opravu, rekonstrukci a modernizaci bytového domu. Kritériem pro vyplacení dotace je dosažení úspory na vytápění a ohřev vody ve výši min. 30% ze současné spotřeby bytového domu a financování pouze uznatelných nákladů. Výše úvěru: 1-25 mil na jeden projekt, vícedomové bytové družstvo může mít i více projektů, max. výše dotace je 10% z úvěru ale max. ca 2,5 mil na 1 projekt.

Výhody Programu:

 • získání 10%-ní dotace z výše vyčerpaného úvěru.
 • financování až 100 % investice (projektových nákladů).
 • zajištění úvěru pouze blanko směnkou (u bytového družstva) a bez zajištění (u SVJ).
 • obdržená dotace se nemusí použít na snížení úvěru, možno použít na jiné účely.
 • mimořádné splátky úvěru bez poplatku, a to v případě převodu nebo prodeje bytu nebo z obdržené dotace.

F. ČSOB - úvěr s dotací

ČSOB opět nabízí úvěr s dotací. Úrokové sazby jsou u úvěrů na opravy a rekonstrukce bytových domů stále na svém historickém minimu. Za této situace ČSOB přichází s mimořádnou akční nabídkou, která zahrnuje možnost při čerpání úvěru navíc využít tří atraktivní benefity. 

Dotace 1% z objemu úvěru

Pokud klient použije úvěr na investici, která přinese úsporu energií, banka mu v rámci „ČSOB Programu energetických úspor" vrátí 1% z objemu vyčerpaného úvěru. Žádost o dotaci se podává současně s žádostí o poskytnutí úvěru. Dotačně lze takto podpořit úvěry až do výše 100 miliónů korun na jednoho klienta.

Vztahový bonus

Využijte možnosti získat úvěr s nulovým měsíčním poplatkem za služby a práce spojené s realizací úvěru, a to po celou dobu jeho splácení. Podmínkou je fixace úrokové sazby na dobu deseti či více let a plné vedení celého platebního styku BD či SVJ přes běžný platební účet u ČSOB či Poštovní spořitelny.

Čerpání bez dokládání účelu

Posledních 20% objemu čerpaného úvěru lze jednoduše převést na běžný platební účet klienta, což usnadní administrativu jak klientovi, tak bance.

Tato nabídka se vztahuje na všechna BD a SVJ, která uzavřou s ČSOB smlouvu o úvěru v průběhu roku 2015.