Kompletní dodávka a montáž lodžií STAVO-LODEM

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. provádí komplexně veškeré práce související s realizací lodžií systému STAVO-LODEM, a to v nadstandardní kvalitě, s garancí vysoké bezpečnosti při jejich výstavbě a s minimálními nároky na údržbu po celou dobu jejich životnosti. Nadstandardní kvalita a bezpečnost lodžií systému STAVO-LODEM je zaručena požadovanou kvalifikací zaměstnanců firmy a zodpovědným přístupem při realizaci staveb.

Projektová dokumentace

Projekční a vývojové středisko navrhne investorovi optimální řešení lodžií pro daný objekt, doplní návrh o individuální požadavky investora a zpracuje projektovou dokumentaci. Odborní pracovníci firmy garantují statickou bezpečnost konstrukce lodžií, efektivní založení lodžií pro daný objekt v návaznosti na situování inženýrských sítí. Projekt na stavební povolení je v průběhu zpracování konzultován s investorem s cílem v maximální možné míře vyhovět jeho požadavkům.

Příprava stavby

Středisko přípravy staveb projedná projekt na stavební povolení s orgány státní správy. Zpracuje plán postupu výstavby lodžií s cílem co nejkratší lhůty výstavby, záborů prostranství jen
v nezbytném rozsahu a zejména minimalizace dopadů stavby na obyvatele domů včetně informace uživatelů bytů o jednotlivých časových fázích výstavby lodžií.

Výroba dílců

Výroba prefabrikátů je zajišťována na podkladě licenčních smluv STAVOPROJEKTY stavební firmy. Kvalita výroby je zaručenacertifikací a technickými osvědčeními na výrobky, jejichž nositelem je STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Montáž systému STAVO-LODEM

Na vysokou kvalitu i bezpečnost systému má významný vliv i profesionální provádění montáže kvalifikovanými pracovníky firmy, kteří jsou podrobně seznámeni s požadavky danými technologickými pravidly na montážní přesnost. Tyto požadavky jsou u daného systému výrazně přísnější než pro obdobné prefabrikované systémy požadují normy. Montážní čety mají dostatečné praktické zkušenosti s montáží lodžií, vč. řešení často mimořádných montážních a výrobních tolerancí stávajících objektů.
Velký důraz je kladen na kvalitu nátěrů železobetonových stěn a podlah lodžií. Jsou používány nátěry, které vykazují vysokou životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a nátěry podlah vyhovují i z hlediska obrusnosti.

Údržba lodžií

Zárukou minimálních nároků na údržbu lodžií je používání kvalitních vstupních materiálů, odborně prováděná montáž a kompletace a především technické řešení železobetonových konstrukcí a styků lodžií. Údržba lodžií spočívá v obnově povrchové úpravy lodžií, kterou je možné realizovat finančně přijatelnou horolezeckou technikou. Časové intervaly nátěrů jsou dány zejména atmosférickým znečištěním dané lokality.