Způsoby založení lodžií STAVO-LODEM

Založení využívající konstrukci stávajícího objektu

- stávající základy nebo obvodové konstrukce. Tento způsob vylučuje nutnost přeložení vedení inženýrských sítí a omezuje zemní práce. Podmínkou je rezerva v únosnosti stávajících nosných konstrukcí.

Založení na samostatný základ, přiléhající k základům stávajícího objektu